زندگی روی ترن هوائی
2008/06/18
لاغر این رو تو باید پست می کردی یادت رفته بود
من نمی فهمم شماها چرا این جوری می کنین؟
2008/05/04
(+)
لیست کتاب های سال نوآوری و شکوفایی

صد سال نوآوری(مارکز)
دعوت به مراسم شکوفایی(ناباکوف)
عقاید یک نوآور(هاینریش بل)
کتاب مستطاب شکوفایی(نجف دریابندری)
چنین گفت نوآور(نیچه)


ضرب المثل های نوآورانه، شکوفایانه
در راستای این پست آقای علی بی (سلام مهندسا) و در راستای این که کمکی به فرهنگ و ادبیات این مملکت کرده باشیم و همه این دلیل های بی جهت دیگر، این جانب نوآوری و شکوفایی خودم را به طریق ذیل ابراز می دارم، یحتمل که همگی با هم شکوفا شویم.

قبل نوشت: قبل از خواندن، لطفا کمی نوآور باشید، شکوفا باشید، ارو تیک باشید، سک سی فکر کنید و این ها، بعد هم این ها را بخوانید
قبل نوشت بعد: گفتن داشت؟ نوآور باشید لطفا


- نو آور باش تا شکوفا باشی
- نوآور نمی شوی بدین جست و خیز گوسپند (سلام آیدا)
- نوآوری نوآوری را پیدا می کند، شکوفایی شکوفایی را
- نوآوری از دستش نمی چکد
- نوآوری از دهنش راه افتاده
- نوآوری از سرش گذشته
- نوآوری از گلومون پایین نرفته
- نوآوری زیر پوستت رفته
- نوآور زیر کاه بودن
- نوآوری که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب
- شکوفایی خالته بخوری پاته نخوری پاته
- نوآوری بکاری شکوفایی درو می کنی
- باید گذاشت در شکوفایی آبش را خورد
- با یک دست دو تا نوآوری برداشتن (سلام کورش ضیابری)
- با یک نوآوری گرمیش می شود با یک شکوفایی سردیش
- به بوی نوآوری آمدیم دیدیم دارند شکوفایی داغ می کنند
- به نوآوری که رو بدهی شکوفا هم می شود
- به نوآوری و شکوفایی افتادن (بر وزن به جلز و ولز افتادن)
- نوآوریت به جا، شکوفایی هفتصد نار
- این حرف ها برای شکوفایی تنبان نمی شود
- برای کسی نوآوری کن که برایت شکوفایی کند (خیلی هم حرف خوبیه)
- برای لای شکوفایی خوب است
- شکوفاییش روی آب افتاده
- نوآوری به تخمش می ره، شکوفایی به باباش
- شکوفایی آمد و نیامد دارد
- نوآوری کم کن و بر شکوفایی افزای
- تو نو آور منم نو آور، گور بابای هر چی شکوفا
- تو کز نوآوری دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند شکوفا
- تو که نوآوری بلدی چرا شکوفا نمی شوی؟
- توی نوآوری حلوا پخش نمی کنند
- دو شکوفا در یک اقلیم نگنجند
- نوآوری از کله اش بلند می شود
- نوآوری کسی را چوب زدن
- زبان نوآور را شکوفا می داند
- شکوفاییم مو در آورد
- نوآوری و شکوفایی کردن (بر وزن زد و بند کردن)
- شکوفایی آخرش خوش است
- نوآوری دراز است و شکوفایی بیدار
- نوآوری و شکوفایی کردن (بروزن عز و جز کردن)
- نوآوری نیست که انگشت کنند! (به خدا ضرب المثلش هست!)
- نوآوریش را به شکوفاییش بخشیدن
- نوآوری از سرش پریده
- نوآور ماند و حوضش
- نوآوری به دین خود، شکوفایی به دین خود
- نوآوری از محکم کاری عیب نمی کند
- کار حضرت نوآور است
- کار نوآور و خوردن شکوفا
- نوآوری دست کسی دادن
- شکوفایی دسته خودش را نمی برد
- کلنگ از آسمان افتاد و نشکست وگرنه من همان خاکم که هستم (این ضرب المثل خود به خود نوآوری مخفی دارد)
- نوآوری راست کردن
- نوآوری خورده؛ شکوفایی انداخته
- نوآور خود و شکوفای مردم
- نوآور به نوآور نمی رسه، شکوفا به شکوفا می رسه
- نزده نوآوری می کند
- نوآوری برای کسی نکن تا برایت شکوفایی نکنند
- شکوفاییش از جای گرم بیرون می آید
- نوآور محافل شدن
- یک شکوفایی بیشتر پاره کردنرونوشت به دبیرخانه دائمی ستاد گرامی‌داشت سال نوآوری و شکوفایی
رونوشت به فراکسیون محترم تی آی جهت استحضار
رونوشت به ملکه مادر دوباره جهت استحضار
رونوشت به شوالیه لاغر جهت تفقد فراوان
رونوشت به ئه سرین، همین طوری بی جهت
رونوشت به آذرستان (به هر حال که زنمان است!)
2008/04/30
Someone Is Back!

"عشق...
می دانی!گاهی آدم ها را با مهمتر از خودشان اشتباه می گيری.شايد همان موقع بود که خودم را به گا دادم!"
.
خب، انگار همان وقت ها بوده که من هم خودم را به گا دادم!
تعداد بازديد ها :