زندگی روی ترن هوائی
2006/01/04
Appology!
It is a good rule in life never to apologize
The right sort of people do not want apologies, and the wrong sort take a mean advantage of them
2006/01/03
خفقان


کاش یک جوری آروم می شدی ،تموم می کردی این عزاداری همیشگی رو ، کاش یادت میومد که زنده ای نه برای فراموش نکردن ، که زنده ای چون ارزش داری و دیگران احمق ارزشت رو ندارن ، کاش گریه هات تموم میشد ، کاش می دونستی سختمه که اذیت میشی ، که می دونم که اذیت میشی ، حتی اگه نبینمت ، کاش می دونستی سختمه وقتی بهت نزدیک میشم و اذیت میشی ، و وقتی ازت فاصله می گیرم هم اتفاقی نمی افته و فرق چندانی نمیکنه ، کاش یک جوری آروم تر می شدی


تعداد بازديد ها :