زندگی روی ترن هوائی
2008/04/30
Someone Is Back!

"عشق...
می دانی!گاهی آدم ها را با مهمتر از خودشان اشتباه می گيری.شايد همان موقع بود که خودم را به گا دادم!"
.
خب، انگار همان وقت ها بوده که من هم خودم را به گا دادم!
تعداد بازديد ها :