زندگی روی ترن هوائی
2008/05/04
(+)
لیست کتاب های سال نوآوری و شکوفایی

صد سال نوآوری(مارکز)
دعوت به مراسم شکوفایی(ناباکوف)
عقاید یک نوآور(هاینریش بل)
کتاب مستطاب شکوفایی(نجف دریابندری)
چنین گفت نوآور(نیچه)


تعداد بازديد ها :