زندگی روی ترن هوائی
2007/02/03
در مدح حماقت بی انتها


پیش به سوی جامعه سرمایه داری که اگر بلیتت برنده نشد هیچ جا،
اگر جایزه بانک را هم نبردی هرگز،
باز امید داشته باشی به اعدادی که پس و پیش شدنشان رویاهایت را بسازد / بفروشد،
به چند صفر ناقابل!
.
تب حماقت گرفته این جا را،
در تاریخ بشری بی سابقه بوده این میزان حماقت یک جا،
با هم...
تعداد بازديد ها :